Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Je-li jednatelů více, jednají jménem společnosti s ručením omezeným samostatně nebo společně. Způsob jednání stanoví společenská listina nebo stanovy. Jednatele jmenuje valná hramada.

Jednatelé musí zajistit řádné vedení účetnictví a předepsané evidence.

Ve společnosti s ručením omezeným se dozorčí rada zřizuje pouze pokud tak stanoví společenská smlouva nebo zvláštní zákon. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a na provoz společnosti s ručením omezeným. Může také nahlížet do účetních knih, závěrek. Členové dozorčích rad jsou voleni valnou hromadou.