Daňové úlevy na pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí oznámilo svůj záměr prodloužit daňové úlevy na pomoc Ukrajině až do roku 2026, a to ve stejném rozsahu jako za roky 2022 a 2023.

Lidé a firmy mohou běžně odečítat finanční dary, které poskytli českým organizátorům sbírek na veřejně prospěšné účely, od základu daně z příjmů. Od roku 2022 je rovněž možné odečítat "bezúplatná plnění poskytnutá za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny". Dále je možné daňově uplatnit dary poskytnuté přímo Ukrajině, například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Tuto možnost mají i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy z českých zdrojů tvoří 90 procent jejich celkových zdanitelných příjmů.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Z pohledu příjemce bezúplatného plnění jsou příjmy na humanitární nebo charitativní účely, stejně jako z veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami, standardně osvobozeny od daně z příjmů. Od roku 2022 je také osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Kromě toho byl osvobozen od daně i příjem ukrajinských zaměstnanců, pokud jim firmy poskytují ubytování v Česku v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

Poslanci již prodloužili zmíněné úlevy pro příjmy a dary za rok 2023. Ministerstvo nyní potvrdilo, že navrhne prodloužení i pro roky 2024, 2025 a 2026. I kdyby pro návrh hlasovali pouze poslanci vládní koalice, mají ve sněmovně dostatečnou většinu pro jeho schválení.

Insolvence pro firmy

Pokud se rozhodnete podat insolvenční návrh na firmu jen z pomsty nebo bez řádného odůvodnění, můžete být povinni uhradit škodu. Za škodu způsobenou nepravdivým, šikanózním nebo nesprávným insolvenčním návrhem odpovídá jeho navrhovatel. Kdy musí údajného dlužníka odškodnit?

Insolvenční návrh může firmu připravit o zakázky, poškodit její reputaci a dobré jméno. Někoho by mohlo napadnout, že je to způsob, jak se pomstít konkurenci nebo firmě, se kterou měl neshody.

Poplatky ne vždy odradí naštvaného navrhovatele

Podle § 108 odst. 1 insolvenčního zákona musí navrhovatel při podání insolvenčního návrhu na právnickou osobu, která je podnikatelem, složit zálohu ve výši 50 000 Kč. U právnických osob, které nejsou podnikateli, nebo fyzických osob je tato záloha pouze 10 000 Kč.

Zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci dlužníka, jejichž pohledávka spočívá v pracovněprávních nárocích, a spotřebitelé, jejichž pohledávka vyplývá ze spotřebitelské smlouvy, zálohu neplatí. Tuto výjimku mohou využít pracovníci insolventního zaměstnavatele, kteří chtějí iniciovat náhradní výplatu dlužných mezd úřadem práce podle zákona č. 118/2000 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Odpovědnost za nedůvodný insolvenční návrh

Podle § 147 insolvenčního zákona odpovídá navrhovatel za škodu nebo jinou újmu, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, pokud bylo řízení zastaveno nebo návrh odmítnut vinou navrhovatele. Pokud insolvenční soud rozhodne o zastavení řízení nebo odmítnutí návrhu, má osoba, která byla insolvenčním řízením poškozena, právo na náhradu škody.

Navrhovatel může být odpovědný za škodu nejen při zlovolném jednání, ale i při špatně formulovaném nebo neopodstatněném návrhu.

Jak postupovat při uplatnění nároku na odškodnění

Pokud dlužník obdrží rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení, musí podat žalobu na odškodnění do 6 měsíců od doručení rozhodnutí. Pokud žalobu nepodá včas, právo na náhradu škody zaniká.

Principy odpovědnosti navrhovatele

Odpovědnost navrhovatele za škodu podle § 147 insolvenčního zákona je založena na pravomocném rozhodnutí soudu o zastavení řízení, odmítnutí nebo zamítnutí návrhu. Pokud byl insolvenční návrh podán a následně zamítnut, odpovídá navrhovatel za škodu způsobenou řízením.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Tresty za nedoložení podkladů nebo zfalšované doklady

Dlužník má právo na náhradu škody vůči navrhovateli, jehož insolvenční návrh byl zamítnut pro nedoložení splatné pohledávky. Navrhovatel se může zprostit odpovědnosti, pokud prokáže, že pohledávka existovala po právu.

Jak je to se zaviněním navrhovatele

Insolvenční navrhovatel se předpokládá jako zavinivší zastavení řízení, odmítnutí nebo zamítnutí návrhu. Pokud navrhovatel věděl nebo musel vědět, že dlužník je schopen uhradit pohledávky, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu. Pokud insolvenční soud zamítne návrh, protože dlužník splnil své závazky, odpovědnost navrhovatele zůstává.

Odpovědnost navrhovatele za škodu

Navrhovatel musí být schopen rozeznat platební schopnost dlužníka. Pokud věděl nebo musel vědět, že dlužník je schopen uhradit všechny splatné dluhy, odpovídá za škodu způsobenou řízením.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

V případě, že dlužník prokáže, že nebyl v úpadku, musí navrhovatel prokázat, že nevěděl, že dlužník má dostatek majetku k úhradě dluhů. Tento princip potvrdil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 31. 10. 2023 (spis. zn. 29 Cdo 2501/2021).

Novela usnadní vystěhování problémových nájemníků

Pronajímatelé nemovitostí – soukromé osoby, společnosti a podnikatelé - budou mít díky nové novele zákona, kterou předložil ministr spravedlnosti a jíž tento týden schválila vláda, možnost snadněji vystěhovat problémové nájemníky. Novela zavádí tzv. rozkaz k vyklizení, což by mělo zkrátit a zjednodušit soudní řízení.

Tento nový institut, rozkazní řízení, umožní pronajímatelům bytů a domů rychleji získat zpět své nemovitosti od bývalých nájemců, kteří je neoprávněně užívají. Tento nástroj bude použitelný pouze v případech, kdy existoval nájemní vztah mezi pronajímatelem a bývalým nájemcem, který již skončil.

Řízení bude zahájeno na návrh pronajímatele, který musí doložit následující:

Vlastnictví nemovitosti

Stačí označení bytu či domu stejným způsobem jako v jiných řízeních o nemovitých věcech. Soud si vlastnictví ověří v katastru nemovitostí.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Absence platného právního důvodu užívání

Je nutné doložit, že nájemní poměr zanikl (např. výpověď nájemní smlouvy, uplynutí doby nájmu) a podložit to písemnými důkazy jako nájemní smlouvou a dalšími doklady, např. výpisy z bankovního účtu či zaslané výzvy k plnění.

Písemná výzva k vyklizení

Pronajímatel musí písemně vyzvat bývalého nájemce k vyklizení nejméně 14 dní před podáním žaloby soudu.

Změna zákona o daních z příjmu

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel.

Struktura zákona bude jednodušší

Vzhledem k tomu, že je v současné době zákon o daních z příjmů strukturován jen velmi málo, bude se měnit i jeho skladba. Zákon na mnoha místech operuje s velmi dlouhými paragrafy, často čítajícími i několik stran textu. Namísto rozsáhlých paragrafů s mnoha obsáhlými odstavci jsou nově vložena ustanovení tvořena paragrafy s omezeným počtem odstavců, přičemž každý odstavec bude vybaven nadpisem.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Změny se budou týkat i některých termínů

Pojem obchodní majetek je nově nahrazen pojmem „evidované aktivum“, jehož význam bude širší. Ze zákona bude odstraněn pojem technické zhodnocení hmotného majetku, nově bude nahrazeno tzv. „dodatečným zhodnocením“. Pro dodatečné zhodnocení budou stanoveny limity významnosti a sice absolutní limit 100 000 Kč nebo relativní limit jako 10 % z daňové hodnoty aktiva. Dále se zavádí nový pojem „daňová hodnota aktiv“ za účelem jednotné definice stanovení hodnoty aktiv pro daňové účely.

Daňové odpisy se budou počítat jinak

Zavádí se nová definice tzv. odpisované aktivum a zvyšuje se limitní hranice pro daňové odpisování z 80 000 Kč na 100 000 Kč. Aktiva se již nebudou rozdělovat do odpisových skupin, ale do tří základních minimálních dob daňového odpisování: 60 měsíců, 180 měsíců a 360 měsíců.

Namísto rovnoměrného a zrychleného způsobu se zavádí pouze jeden, a to rovnoměrný způsob, přičemž oproti dosavadnímu rovnoměrnému způsobu jde o stejnou výši odpisu po celou dobu od prvního kalendářního měsíce.

Výpočet i správa daně v měně euro

Ačkoli již od 1. ledna 2024 je možné vést účetnictví ve vybrané cizí měně (tj. euro, americký dolar a britská libra), daň z příjmů je finančním úřadem spravována výlučně v české měně. Dle novely zákona poplatníci, jejichž měnou účetnictví bude euro, budou nově základ daně i samotnou daň tvrdit v rámci daňového přiznání v měně euro, a to s účinností od 1.1.2027.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zdaňovací období právnických osob bude navázáno na účetní období, což zjednoduší administrativu. Poplatníci daně z příjmů právnických osob budou mít zdaňovací období shodné s účetním obdobím. U fyzických osob zůstává zdaňovacím obdobím kalendářní rok.

Návrh zákona o účetnictví odstraňuje povinnost fyzických osob vést účetnictví. Základ daně budou tyto osoby stanovovat na cash-flow bázi. Paušální výdaje procentem z příjmů a paušální daň zůstanou zachovány.

Ministerstvo financí si od novely zákona slibuje zjednodušení daňově-legislativního prostředí. Nicméně, na finální podobu zákona a jeho dopad si ještě musíme počkat, protože je stále v připomínkovém řízení.

České firmy by mohli snáze získávat víza do USA

Česká republika usiluje o zjednodušení přístupu českých podnikatelů a společností na americký trh. Ve Sněmovně reprezentantů USA byl předložen návrh zákona, který by rozšířil skupinu zemí s výhodnými vízy pro zahraniční obchodníky a investory, včetně Česka.

Víza E-1 jsou určena podnikatelům nebo zaměstnancům firem registrovaných ve Spojených státech, které obchodují s partnery ve smluvních zemích. Taková speciální víza mají Spojené státy například s Německem a Polskem.

Umožní to českým firmám lépe podnikat v USA. Objem investic není zanedbatelný a české firmy v současnosti v Americe zaměstnávají zhruba deset tisíc lidí.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Předchozí české vlády údajně nevyužily možnost získat výhodnější postavení pro české podnikatele. Snad se díky kvalitnímu diplomatickému zastoupení a dobrým vztahům se Spojenými státy podaří proces přijetí zákona urychlit, a čeští podnikatelé tak budou moci získávat výhodná americká víza E-1.