Vítáme Vás u AaB společnosti pro poradenství

 

Odpovědnost zaměstnavatele za školení zaměstnanců

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní instrukce dané zaměstnanci jeho nadřízeným. Tyto pokyny mohou být jak písemné, tak ústní, pokud jasně a jednoznačně stanoví požadovaný způsob chování. Pokyny mohou být doplněny odůvodněním, ale to není nutné pro jejich platnost.

Pokyny mohou být normativní týkající se neurčitého počtu zaměstnanců nebo individuální určené konkrétnímu zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců.

Právní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podle § 349 odst. 1 zákoníku práce zahrnují právní a ostatní předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci všechny obecně závazné právní předpisy, které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Patří sem ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky vydávané ministerstvy, ústředními správními úřady a Českou národní bankou.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Řádné seznámení s pravidly bezpečnosti práce

Řádné seznámení s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci znamená, že zaměstnanec byl obeznámen s jejich obsahem a rozumí mu. Není stanoveno žádné obecné pravidlo, jakým způsobem má seznámení proběhnout – musí být přizpůsobeno rizikům konkrétní práce a podmínkám pracoviště.

Pouhé přečtení a podepsání písemných pokynů nestačí. Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec skutečně pochopil rizika a správné postupy. To zahrnuje i zvláštní pravidla pro práci se specifickými stroji.

Odhalování rizik je úkolem zaměstnavatele, řešení je na zaměstnanci

Zaměstnavatel musí identifikovat a odhalovat rizika spojená s výkonem práce. Zaměstnanec by měl být školen, jak těmto rizikům předcházet. Vzhledem k mnohotvárnosti situací však není možné zaměstnance instruovat o všech možných událostech a jejich variantách.

Zaměstnanec musí na základě poskytnutých informací být schopen vyhodnotit situaci a jednat tak, aby nedošlo k poškození zdraví. I když konkrétní situace nebyla na školení probírána, zaměstnanec by měl vědět, jak postupovat, aby předešel úrazu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Konkrétnost předpisů a pokynů BOZP

V případě sporu o odškodnění pracovního úrazu může být klíčové, zda zaměstnanec byl konkrétně školen pro situaci, která vedla ke vzniku úrazu. Odvolací soud může rozhodnout, že zaměstnanec nebyl řádně seznámen s předpisy, pokud nebylo prokázáno, že byl školen pro danou konkrétní situaci.