Živnostníci a ošetřovné

I přesto, že samostatně výdělečné osoby – živnostníci - platí nemocenské pojištění, nemají nárok na stejná "pojistná plnění" jako zaměstnanci. V Česku si nemocenské pojištění platí méně než sto tisíc samostatně výdělečných osob, ale všichni zaměstnanci jsou povinni ho mít. Toto pojištění poskytuje nárok na různé formy podpory v případě nemoci nebo neschopnosti pracovat.

Některé dávky jsou shodné pro všechny, jako například nemocenské pojištění po čtrnáctém dni pracovní neschopnosti, mateřská a otcovská dávka. Existuje také vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který kryje částečný výpadek příjmů v případě přeřazení zaměstnankyně na méně placené místo z důvodu mateřství.

Avšak ošetřovné je problematické. Tato dávka slouží k pokrytí příjmů zaměstnanců, kteří neočekávaně zůstanou doma s nemocným členem rodiny nebo v důsledku karantény. Tato možnost není dostupná pro samostatně výdělečně činné osoby, ačkoli si také platí nemocenské pojištění.

Systém ošetřovného je nespravedlivý a nerozumný. Existuje diskriminace mezi zaměstnanci a podnikateli na OSVČ v oblasti poskytování těchto dávek. Tento problém ještě zvýrazňuje existence druhého ošetřovného, tzv. dlouhodobého ošetřovného, které je dostupné pro všechny pojištěnce, ale jehož poskytování je omezeno na pečování o nemocné osoby s očekávanou potřebou péče po dobu alespoň měsíce.

Celkově lze říci, že je třeba přehodnotit a aktualizovat systém nemocenského pojištění tak, aby byl spravedlivý a odpovídal potřebám všech pojištěnců, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činní.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Novela zákona o cenách

Poslanci mají v úmyslu v úterý projednat novou novelizaci zákona o cenách, která přinese seznam nepotravinářského zboží, u kterého budou obchodníci, ať již živnostníci nebo právnické osoby např. sro, povinni uvádět měrnou cenu, tedy cenu za jednotku zboží. V současné době neexistuje takový seznam, což si všímá Evropská unie a kritizuje Českou republiku.

Spotřebitelé v České republice jsou již poměrně zvyklí na měrné ceny. Tato povinnost byla obchodníkům nařízena před dvaceti lety, zejména v supermarketech, a před deseti lety se rozšířila i na malé obchody. To umožňuje spotřebitelům jednodušeji porovnávat ceny produktů, například za kilogram či litr a rychleji se orientovat v reálných cenách, což usnadní spotřebitelům nákupy.

I když povinnost uvádět měrnou cenu pro vybrané balené nepotravinářské výrobky již existuje v současném zákoně o cenách, nebyla vymahatelná, protože odkazovala na vyhlášku, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu zrušilo před několika lety. Novela zákona o cenách by měla tento nedostatek napravit, a seznam, který bude stanoven vyhláškou ministerstva financí s účinností od 1. ledna 2025, obsahuje různé produkty, jako jsou krmiva pro zvířata, barvy, laky, čisticí prostředky, kosmetika nebo prací prášky.

Ministerstvo financí v současné době projednává podobu seznamu s ministerstvem průmyslu a obchodu, spotřebitelskými organizacemi a zástupci obchodníků. Tato změna by měla projít standardním legislativním procesem.

Povinnost uvádět měrné ceny je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu, a členské státy si mohou zvolit, zda zavedou obecnou povinnost pro veškeré balené nepotravinářské výrobky nebo stanoví konkrétní seznam výrobků, na které se povinnost bude vztahovat. Česká republika zvolila druhou variantu z hlediska právní jistoty dotčených subjektů. Kontrolu dodržování pravidel budou provádět Česká obchodní inspekce, specializované finanční úřady a obecní živnostenské úřady, které také budou odpovědné za vymáhání případných sankcí, které mohou dosahovat až pěti milionů korun.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Budou se pracovní dohody měnit?

Pravidla týkající se pracovních dohod procházejí od července zásadními změnami, přičemž jejich cílem je přiblížit je tradičním pracovním poměrům a zároveň zvýšit odvody. Dohodáři nyní získávají nárok na příplatky za práci ve specifických časech, jako jsou víkendy, svátky a noční směny, včetně náhradního volna. Dále mají právo po 180 odpracovaných dnech v posledních 12 měsících požádat zaměstnavatele o přechod na standardní zaměstnaneckou smlouvu. V případě zamítnutí žádosti musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit své rozhodnutí.


Od ledna mají dohodáři také možnost čerpat dovolenou, která je vypočítávána na základě odpracovaných hodin. Změny v odvodech jsou však plánovány od července a představují potenciální nepříjemnosti pro pracovníky, jelikož omezují jejich výdělky. Nově budou existovat limity pro odvádění pojistného - 25 % průměrné mzdy pro dohodu s jedním zaměstnavatelem a 40 % pro dohody s více zaměstnavateli.

Tato nová pravidla vzbuzují kritiku, zejména ohledně nejistoty, kterou přinášejí zaměstnavatelům ať již živnostníkům nebo obchodním společnostem v souvislosti s náklady na dohodáře. Kritici tvrdí, že zaměstnavatelé nebudou znát celkový počet dohod a budou konfrontováni s dodatečnými platbami za pojistné, což může vést ke snížení příjmů zaměstnanců.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na kritiku připravuje alternativní návrh, který by mohl vyřešit některé námitky. Tento návrh zahrnuje tzv. rezervaci pro jednoho zaměstnavatele. Podle tohoto návrhu by si jeden zaměstnavatel mohl rezervovat DPP do výše 10 500 korun (pro rok 2024) u sociální správy. Rezervovaná dohoda by byla omezena na tuto částku, a zaměstnavatel by věděl, že z ní nebude odvádět pojistné, ale pouze srážkovou nebo zálohovou daň ve výši 15 procent, stejně jako doposud. V případě, že má pracovník více dohod u více zaměstnavatelů, rezervaci dostane ten, kdo dřív přijde. Nadále by se pojištění neplatilo do částky 4 000 korun, a nad tuto sumu by se odváděla daň i pojistné.

I přesto, že tento alternativní návrh zatím prochází jednáními, stále není rozhodnuto, zda bude implementován. Pokud k němu dojde, mělo by k tomu dojít formou pozměňovacího návrhu k novele zákona o investičních společnostech, který bude projednáván poslanci od 27. února. Druhou možností je, že schválená novela zůstane beze změn.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Termíny podání přiznání k dani z příjmu

Při plánování daňového přiznání je klíčové mít na paměti termíny a sankce spojené s opožděným podáním. Každý poplatník by měl vědět, kdy a jaké lhůty platí, a také jak se vyhnout nebo snížit případné sankce.

Podle daňového řádu mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z příjmů do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Existuje však dodatečná lhůta pěti pracovních dnů, která umožňuje vyhnout se pokutě za opožděné podání. Elektronické podání má ještě delší lhůtu, díky snaze státu podnítit poplatníky k elektronickému podávání.

Poplatníci využívající služby daňového poradce mají tříměsíční termín navíc. Lhůty pro podání přiznání jsou tedy následující: základní lhůta pro papírové přiznání do 2. dubna 2024, pro elektronické do 2. května 2024 a pro podání přes daňového poradce do 1. července 2024.

V případě úmrtí poplatníka musí osoba spravující pozůstalost podat řádné daňové přiznání do tří měsíců od jeho smrti za období, kdy ještě žil.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Opožděné podání může vést k sankcím ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokud je pokuta nižší než 1000 Kč, neuplatní se.

Váhá-li někdo ohledně podání papírového formuláře, elektronická forma poskytuje měsíční odstupňovanou výhodu. Sankce se začínají počítat až po skončení příslušné lhůty. Pokud je však opožděné podání podáno přes daňového poradce, sankce běží od července.

Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Opět platí třídenní lhůta pro opozdilce. Úrok z prodlení se pohybuje kolem 14,25 % od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně.

Daň lze uhradit několika způsoby, včetně hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Bezhotovostní převod vyžaduje správné číslo účtu a variabilní symbol.

Pro podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby s datovou schránkou ze zákona je elektronické podání povinné.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kdy můžete přijít o nemocenské dávky

Pokud onemocníte nebo utrpíte úraz a lékař vám vystaví neschopenku. Jak je to s vyplácením nemocenských dávek a kdy vám mohou být kráceny či odebrány. Platí nárok na nemocenské i pro pracující důchodce nebo osoby samostatně výdělečně činné OSVČ?

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) je v kompetenci lékaře. Tradiční papírové formuláře jsou minulostí, a rozhodnutí je nyní vydáváno elektronicky prostřednictvím eNeschopenky, kterou obdrží zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Informovat zaměstnavatele o neschopnosti je povinností pacienta zaměstnance, a to telefonicky nebo emailem. V případě, že pracovní neschopnost vznikne v důsledku úrazu, je nutné vyplnit tiskopis Záznam o úrazu.

V prvních dvou týdnech neschopky platí zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu za každý pracovní den. Od 15. dne začíná správa sociálního zabezpečení poskytovat nemocenské dávky za každý kalendářní den, včetně víkendů a svátků. Výše nemocenského do 30. dne trvání neschopky činí 60 procent, od 31. do 60. dne 66 procent a od 61. dne 72 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Nárok na nemocenské má zjednodušeně řečeno každý zaměstnanec, protože je zákonně zahrnut v nemocenském pojištění, což je klíčová podmínka pro přidělení dávky. Nicméně, v případě, že úraz nastane v opilosti nebo při rvačce, může dojít ke snížení nemocenské na polovinu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Během doby, kdy jste na neschopence, může být provedena kontrola kdykoli, včetně víkendů. Je doporučeno mít označený vchod do domu či bytu jmenovkou a funkční zvonek pro případnou kontrolu.

V prvních 14 dnech má zaměstnavatel pravomoc rozhodnout o případném snížení či odebrání náhrady mzdy nebo platu. Od 15. dne tuto pravomoc přebírá okresní správa sociálního zabezpečení. Porušení režimu neschopného zaměstnance může mít za následek sankce, včetně zkrácení nebo odebrání nemocenských dávek a v extrémních případech i výpovědi.

Nemocenské dávky jsou přístupné i pro OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Výše dávky se stanovuje podle stejných pravidel jako u zaměstnanců, s minimálním vyměřovacím základem 8 000 Kč a měsíčním pojistným ve výši 2,7 %.

Pracující důchodci mají nárok na nemocenské, avšak nejdéle po dobu 70 kalendářních dnů nebo do konce doby, kdy skončí jejich pojištěná činnost.

Důležité je dodržovat lékařem stanovený režim a pobyt na adrese, kterou jste oznámili ošetřujícímu lékaři, a to i při nezbytných vycházkách. Kontrola může nastat kdykoli během neschopnosti, a nesplnění povinnosti spolupracovat může vést k sankcím.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------