Kdo může být společníkem v s.r.o.

Společnost s ručením omezeným s.r.o. je jednou z nejoblíbenějších forem podnikání v České republice. Klíčovým prvkem takové společnosti jsou její společníci. Kdo může být společníkem ve společnosti s ručením omezeným:

Společníkem v s.r.o. může být jak český občan, tak cizinec. Nejsou zde žádná specifická omezení týkající se občanství nebo trvalého bydliště.

Společníkem může být nejen fyzická osoba, ale i jiná právnická osoba, včetně jiné s.r.o., akciové společnosti, neziskové organizace či zahraniční firmy.

Fyzická osoba musí být plnoletá. Neexistují však žádná horní věková omezení pro stát se společníkem. Osoba musí být plně právně způsobilá, což znamená, že nesmí být omezena ve svých právech či způsobilostech soudním rozhodnutím.

Ve společnosti s.r.o. může být jeden společník nebo více společníků.

Společníci mohou své podíly na s.r.o. prodávat, darovat nebo jinak převádět, ovšem za podmínek stanovených společenskou smlouvou nebo zákonem.

Společníci nesou odpovědnost za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu.

Mezi základní práva společníků patří právo na podíl na zisku, právo hlasovat na valné hromadě a právo na informace o chodu společnosti.

Být společníkem ve společnosti s.r.o. nabízí flexibilitu a příležitosti pro podnikání s omezenou osobní odpovědností. Tato forma podnikání je přístupná jak českým občanům, tak cizincům, a umožňuje širokou škálu možností jak ve struktuře vlastnictví, tak v převodu podílů. Je však důležité mít na paměti, že každý společník by měl být obeznámen s právními povinnostmi a odpovědnostmi, které z pozice společníka vyplývají.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jste chůva nebo kurýr na OSVČ?

Evropská unie připravuje směrnici, která má zlepšit podmínky pro miliony lidí pracujících v sektoru digitálních platforem, jako jsou kurýři, taxikáři nebo chůvy. Tito pracovníci často působí na bázi svobodného podnikání, avšak reálně se nacházejí v podřízeném postavení podobném zaměstnancům, aniž by měli odpovídající pracovní výhody.

Směrnice reaguje na růst sektoru doručovacích a dalších služeb, který se významně zvýšil během pandemie. V České republice by směrnice mohla ovlivnit až 100 tisíc lidí. Firmy však vyjadřují obavy, že nová regulace by mohla omezit jejich flexibilitu a zvýšit náklady.

V rámci EU probíhá diskuse o konečné podobě směrnice, kde se různé instituce neshodují na úrovni regulace. Cílem je najít rovnováhu mezi ochranou pracovníků a flexibilitou digitálního trhu.

Evropská komise odhaduje, že v EU pracuje v rámci digitálních platforem 28 milionů lidí, přičemž mnozí z nich mají nižší mzdu než standardní zaměstnanci a často vykonávají neplacenou práci.

Nová směrnice by měla ujasnit rozdíl mezi samostatnou výdělečnou činností OSVČ a zaměstnáním a poskytnout lepší ochranu těmto pracovníkům.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kdy je pracovník digitální platformy považován za zaměstnance?

Podle kritérií Rady EU je pracovník digitální platformy zaměstnancem, pokud splňuje tři ze sedmi následujících podmínek:

Platforma určuje maximální výši odměny.

Pracovník je povinen dodržovat specifická pravidla týkající se vzhledu, chování vůči klientům nebo způsobu práce.

Pracovník nemůže využívat subdodavatele nebo náhradníky.

Práce pracovníka je monitorována, včetně použití elektronických prostředků.

Existují omezení na přijímání nebo odmítání pracovních úkolů.

Je omezena svoboda volby pracovní doby nebo doby odpočinku.

Je omezena možnost budovat si vlastní klientelu nebo pracovat pro jiné strany.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Prodej obchodního podílu s.r.o.

Prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je běžným procesem, který může nastat z různých důvodů, například kvůli změně majitelů, investičním rozhodnutím nebo změně strategie firmy. Pro zainteresované strany je důležité znát postup a právní požadavky, které s tímto procesem souvisejí.

Majitelé s.r.o. tedy společníci a potenciální kupci se dohodnou na ceně a podmínkách prodeje. Toto je zásadní krok, který vyžaduje pečlivou dohodu mezi stranami.

Pokud má s.r.o. více společníků, je obvykle třeba, aby se prodej schválil na valné hromadě společnosti. K tomu je zapotřebí souhlasu většiny podílníků. Ostatní společníci ve společnosti mohou mít předkupní právo na zakoupení podílu, který se prodává. Pokud tuto možnost mají, musí prodávající svůj podíl nabídnout ostatním společníkům ke koupi přednostně.

Jakmile jsou podmínky stanoveny a schváleny, strany uzavřou smlouvu, která obsahuje veškeré důležité informace, včetně ceny a dalších podmínek.

Po uzavření smlouvy  je třeba zápis změny vlastníka obchodního podílu do Obchodního rejstříku. Tento krok zajišťuje, že nový vlastník bude oficiálně uznán.

Prodej obchodního podílu ve s.r.o. může být komplexním procesem, a proto je důležité pečlivě plánovat a konzultovat s odborníky. Každý případ může být jedinečný, a proto je individuální přístup klíčovým prvkem úspěšného prodeje obchodního podílu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Prodej firem

Prodej firem, ready made společností, což jsou předem založené společnosti s již existujícími právními strukturami, může být pro podnikatele atraktivním způsobem, jak rychle a snadno začít své podnikání. Specializované společnosti, které se zabývají prodejem ready made firem, vám pomohou s nastavením společnosti tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

Když se rozhodnete pro nákup ready made firmy, můžete začít své podnikání prakticky okamžitě. To znamená, že nemusíte čekat na proces zakládání firmy a všechny související administrativní kroky. Specializované firmy mají ready made firmy již připravené a mohou je předat během krátké doby.

Profesionální firmy, které se zabývají prodejem ready made firem, mají širokou škálu znalostí o daních, právních aspektech a regulacích souvisejících s podnikáním. Tím vám mohou poskytnout cenné rady a odbornou pomoc při výběru a zakoupení správné ready made firmy.

Když kupujete ready made firmu od profesionálů, můžete mít větší jistotu ohledně důvěrnosti a bezpečnosti celé transakce. Tyto firmy mají postupy a smlouvy, které zajišťují vaše práva a zájmy.

Zakládání firmy od nuly může být časově náročný proces a může vyžadovat investici do právního poradenství a dalších služeb. Když koupíte ready made firmu, šetříte čas i peníze.

Specializované firmy vám poskytnou transparentní postup pro nákup ready made firmy. To zahrnuje jasné informace o ceně, struktuře firmy a všech právních aspektech.

Profesionální firmy se snaží minimalizovat rizika pro své klienty. To znamená, že vám poskytnou ready made firmu, která je v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

Prodej ready made firem může být pro podnikatele atraktivním způsobem, jak rychle a snadno začít své podnikání. Spolupráce s profesionálními firmami, které se na tento druh transakcí specializují, může výrazně usnadnit a zefektivnit celý proces. Zároveň vám umožní využít jejich znalostí a zkušeností k tomu, abyste si vybrali tu nejlepší ready made firmu pro své podnikatelské potřeby.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kontrolní hlášení: Jak a proč ho podávat

Kontrolní hlášení je důležitým nástrojem pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice. Slouží k hlášení informací o realizovaných obchodech a transakcích, a to nejen pro účely daně, ale i pro kontrolu a dohled nad hospodařením s DPH.

Co je kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je daňová povinnost pro plátce DPH v České republice. Jedná se o podání elektronického formuláře, který obsahuje podrobné informace o transakcích, které podnikatelé (OSVČ, s.r.o., a.s. atd.) uskutečnili v rámci svého podnikání. Hlášení obsahuje detaily o nákupu a prodeji zboží a služeb, včetně informací o DPH.

Kdo je povinen podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je povinné pro všechny plátce DPH v České republice, kteří dosáhnou určitého stanoveného limitu pro zdanitelné obraty v rámci kalendářního roku. Tato hranice může být upravena v průběhu let, a proto je důležité sledovat aktuální legislativu.

Plátci DPH jsou povinni podávat kontrolní hlášení elektronicky Finanční správě České republiky v souladu s platnými termíny. Kontrolní hlášení se podává měsíčně nebo čtvrtletně dle rozhodnutí Finančního úřadu.

Co obsahuje kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obsahuje různé informace o obchodech a transakcích, které plátce DPH uskutečnil během daného období. K těmto informacím patří:

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

- Detaily o nákupu a prodeji zboží a služeb: Kontrolní hlášení obsahuje seznam všech obchodních transakcí včetně údajů o partnerovi, datumu, částce a sazbě DPH.

- Zdanitelné obraty: Plátci DPH jsou povinni uvést své zdanitelné obraty, které slouží k výpočtu částky DPH, kterou musí odvést.

- Osvobozené transakce: V hlášení se také uvádí informace o transakcích, které jsou osvobozeny od DPH.

- Oznamování specifických událostí: Plátci jsou povinni informovat o specifických událostech, jako jsou korekce předchozích období nebo opravy.

Proč je kontrolní hlášení důležité?

Kontrolní hlášení je klíčovým prvkem daňového systému v České republice. Slouží nejen k výpočtu a placení DPH, ale také k monitorování hospodaření s DPH a kontrole dodržování daňových předpisů. Důkladné a správné podávání kontrolního hlášení pomáhá zabránit daňovým únikům a zajišťuje férové podmínky pro všechny podnikatele na trhu.

Nesplnění povinnosti podávat kontrolní hlášení nebo jeho nesprávné podání může mít vážné důsledky, včetně sankcí a pokut. Proto je důležité, aby plátci DPH dbali na správné a včasné podávání tohoto hlášení.

Více informací o tom Jak se stát plátcem DPH

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------