Mohou přijet Ukrajinci s povolením k pobytu na 90 dní a pracovat?

Nemohou. Cizinci, kteří tu již jsou, mohou zůstat, i když jim vypršelo povolení k pobytu. Na základě usnesení vlády č. 198 je pak u legálně pobývajících osob automaticky prodloužen jejich pobyt minimálně do doby ukončení nouzového stavu, i kdyby jim platnost oprávnění v době nouzového stavu vypršela. Zároveň usnesením vlády č. 248 došlo k prodloužení vydaných povolení k zaměstnání o 60 po skončení nouzového stavu, za podmínky, že zaměstnavatel sjedná s cizincem prodloužení pracovněprávního vztahu. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR a nesplňují jednu z výjimek podle rozhodnutí ministra vnitra (což ukrajinští pracovníci nesplňují), na území ČR nemohou vstoupit.

Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit? Jak ji reálně dostanu?

Uvědomujeme si, že prodej dezinfekčních prostředků je v současné době pro jejich nedostatek problematický. Lze využít platformu Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky https://spojujemecesko.cz/.

Jak bude probíhat zpracování žádosti o ošetřovné u OSVČ?

OSVČ má nárok na finanční příspěvek ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny pod dobu maximálně 31 dní. Celková dotace nesmí přesáhnout částku 13144 Kč. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců a platí i pro živnostníky, kteří pečují o děti mladší 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet se bude jako dotace na základě žádosti, která obsahuje čestné prohlášení. Podání žádosti bude prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude provádět hodnocení, výběr žádostí, administraci a proplácení. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Přesný formulář a postup bude upřesněn.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Je možno nabrat do výroby dezinfekčních prostředků brigádníky bez vstupní lékařské prohlídky, kterou v současné době fakticky nelze zajistit?

Ano. Podle usnesení vlády č. 214 v rámci krizových opatření lze u pracovníků, kteří vstoupí do pracovního vztahu v době od 15. 3. 2020, čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zdravotní průkaz podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vzor čestné prohlášení je přílohou uvedeného usnesení vlády (Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a způsobilost).

Zaměstnanec odmítá nosit roušku na pracovišti?

Dle usnesení č. 247 se zakazuje od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doporučujeme kontaktovat MPSV www.mpsv.cz.
Město Uničov je v karanténě, agenturní zaměstnanec bydlištěm ve Šternberku, kvůli uzavření nelze jak se dostat do práce, hygiena nedala výjimku. Jak je to s odškodněním, zdali je to překážka nebo 80 %. Firma Unex není uzavřená, ale pracují jen zaměstnanci z Uničova, ostatní se do města nedostanou.
Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Kdy bude vypláceno ošetřovné?

Výplata dávky hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy úřad sociálního zabezpečení doklad pro nárok na výplatu dávky obdržel. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?

Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jak postupovat v případě, že nošení roušky brání v provozování pracovní činnosti (např. skláři)?

Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti. Nutno řešit individuálně se zaměstnavatelem.

Jak mají žádat o ušlý zisk osoby, které se živí jako umělci – svobodné povolání, které nespadá pod živnostenský úřad?

Ne, nemohou. Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Čj.: MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 dle bodu I. se tento zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Zaměstnanec odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy

Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ?

Po skončení DPČ nebo DPP je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu. Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí dávky hmotné nouze.

Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?

Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kam se obrátit o pomoc v případě nedostatku finančních prostředků na živobytí?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Jak postupovat v případě, že náboženské vyznání zakazuje nošení ochranných prostředků?

Vláda ČR nařídila povinnost nosit ochranu úst a nosu pro všechny občany ČR, vztahuje se i na děti a batolata. Pokrývku (rouška či šátek) musí lidé nosit všude (tj. při pohybu venku a všech místech) kromě bydliště. Pokud tak někdo neučiní, hrozí mu pokuta ve výši 10 až 20 tis. Kč.

Co dělat v případě, že mám dítě starší 13 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?

Pokud se jedná o dítě starší 10 let se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy/platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Má zaměstnavatel v obchodním centru právo nutit zaměstnance chodit do práce, i když musí být provozovna zavřena?

Zákaz maloobchodního prodeje či omezení vstupu veřejnosti do provozovny automaticky neznamená, že zaměstnavatel nadále nemůže zaměstnancům přidělovat práci, tj. výkon práce není bez dalšího vyloučen. Zaměstnanec tak například může provádět inventuru zboží či jiné činnosti, avšak zaměstnavatelem přidělovaná práce musí být v souladu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě. Není-li tomu tak, zaměstnanec může výkon takové práce odmítnout.

Má zaměstnavatel povinnost zprostředkovat roušky nebo ochranné prostředky prodavačům a zaměstnancům obchodů?

Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště. Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Současně platí, že zaměstnavatel by měl své posouzení rizik přehodnotit a při přijímání opatření k minimalizaci působení rizik nejen vycházet ze všeobecných preventivních zásad (a to v tom pořadí, v jakém jsou v § 102 odst. 5 zákoníku práce uvedeny), ale též respektovat doporučení zaměstnavatelům uvedené v čl. III. Usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Za daných okolností může být k dosažení přijatelné úrovně rizika kombinovat více opatření, která jinak sama o sobě nejsou dostatečně účinná. Obecná povinnost vybavit zaměstnance rouškou dána není, vždy záleží na hodnocení rizik u konkrétních činností.

Týká se přiznání daní i podnikatelů, kteří platí přes datovou schránku?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Toto plošné prominutí se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?

Čerpat OČR má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.

Jak probíhá platba za zaměstnance, kterému není přidělena práce a musí zůstat doma?

Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem.

Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?

Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takovéto „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodné. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Aktualizováno 27.3.2020

Zdroj:Businessinfo.cz

Zpět